Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerden Yararlanılması

Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması

Borcunu yapılandıranlar sgk teşviklerinden faydalanabilecek

Kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen “bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” ile getirilen yenilik ve değişiklikleri çeyrek asrı aşkın sgk sosyal güvenlik uygulama ve tecrübemizle siz değerli okuyucularımıza yine ilk defa buradan açıklamaya devam ediyoruz.

Devletin sgk aracılığıyla uygulamakta olduğu çok sayıda teşvik ve destek bulunmaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için gereken şartlardan biri de sgk’ya borcun bulunmaması gerekmektedir. Torba yasa ile gelen borç yapılandırmasıyla birlikte artık sgk teşvik ve desteklerinden yararlanmak mümkün olacaktır.

Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması

Hâlen uygulamada olan teşvik ve desteklerden yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, torba kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması hâlinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçlarının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

SGK’ya olan borçları torba kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma şartının oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma şartının oluştuğu aydan itibaren prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi ünitelerimizce resen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir,

Borçlu bağ-kur’luların teşvikten faydalanması

bağ-kur (471-b) kapsamındaki sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç) sgk’ya muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması hâlinde bu borçların torba kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın bozma şartına girmemesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır.

Peşin ve taksitle ödeme imkânı

Işverenlerin ssk ve bağ-kur kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının yanı sıra;

31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları ile

Ilgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

Hem peşin hem de taksitle yapılandırılabilecek. Idari para cezalarının bir bölümünde af da yapılacaktır.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde kanunun ilgili maddelere göre belirlenen tutar; altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083), on iki eşit taksit için (1,105) ve on sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılıp bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Yapılandırma başvurusunda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı çıkarılacaktır. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.


Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım