Son Haberler

Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmeye bağlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler

Dilek Erdem

Askerlik Borçlanmasını Ne Zaman Yapmak Avantajlı?

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra yaptığınızdan, askerlik borçlanması emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece prim günü kazandırır.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Kısa Çalışmadayken İstifa Edenler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

Kısa Çalışmadayken İstifa Edenler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Taşımacılık İşlemlerinde KDV Tevkifatı

2021 yılına ilişkin bütçe hedefleri incelediğinde dahilde alınan KDV’den 190.599.323.000 TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir. Bu tutar 2020 yılı ile kıyaslandığında % 13,7 oranında bir artışa tekabül etmektedir.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Evini Günlük, Haftalık veya Aylık Olarak Kiraya Verenler

Evini Günlük, Haftalık veya Aylık Olarak Kiraya Verenlerin Elde Etmiş Olduğu Gelir Gayrimenkul Sermaye İradı mı? Pandemi nedeni ile özellikle yazlık bölgelerde 2020 yılında yazlık evler neredeyse otellerden daha çok misafir değiştirdi dersem hatalı söylemiş olmam sanırım. Bu yılda bir çok kişi tercihini oteller yerine daha az riskli olduğunu düşündükleri müstakil evlerde geçirmeyi planlıyor. Hürriyet emlak, Sahibinden.com gibi sitelere girdiğinizde zaten bu şekilde verilen ilanların sayısındaki muazzam artışın da farkına varıyorsunuz. Airbnb üzerinden de bir çok kişi kiraya verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Hatta şimdiden ön rezervasyon almaya başlayanlar bile var.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Ücret, Kira, MSİ ve Değer Artış Kazançlarının Hazır Beyan Sisteminden Beyanı

Gelir vergisi mükellefleri için beyan dönemi 1 Mart tarihinde başladı. 2020 yılında elde edilen ve beyanı gereken gelirlerin yıllık beyanı 1-31 Mart 2021 ayında yapılacaktır. Yazımızda kısaca gelir vergisi beyanına ilişkin özet açıklamalar yapacağız.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

E-arşiv Fatura Geriye Dönük Kesilebilir Mi?

Geriye dönük e-Arşiv Fatura düzenleme nasıl yapılır? Sevk İrsaliyesi kullanılarak yapılan satışlarda, e-Fatura veya e-Arşiv Faturanın 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir. Hizmet teslimlerinde ise Sevk İrsaliyesi söz konusu olmadığı için e-Faturanın, hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Kimler Kdv İadesi Alabilir?

KDV İadesi, devletin vergiye tabi olan mükelleflere sunmuş olduğu bir istisna veya teşvik diyebiliriz. Tabi her vergiye tabi mükellef bu istisnadan yararlanabiliyor mu ?

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Yapılandırma Başvuruları,Vergi Dairesine Gitmeden İnternetten Yapılabilecek Mi ?

Gelir İdaresi Başkanlığı, son çıkan yapılandırma kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti. Bu kapsamda, yapılandırma başvuruları vergi dairelerine gitmeden, internet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'nden yapılabilecek.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Vergi Affı Son Dakika Gelişmeleri

Faizler silinecek mi? 2020 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak?

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerden Yararlanılması

Devletin SGK aracılığıyla uygulamakta olduğu çok sayıda teşvik ve destek bulunmaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için gereken şartlardan biri de SGK’ya borcun bulunmaması gerekmektedir. Torba Yasa ile gelen borç yapılandırmasıyla birlikte artık SGK teşvik ve desteklerinden yararlanmak mümkün olacaktır.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Yapılandırma Kapsamındaki Sgk Borçları Ve Yapılandırma Şartları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkinARI

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği

30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat ayının son günü Şubat ayının son günü Geçici Vergi (3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı) 1.Dönem 17 Mayıs 2.Dönem 17 Ağustos 3.Dönem 17 Kasım 4.Dönem 17 Şubat

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Vergi Muafiyeti

1-Vergi Muafiyeti Başvurusunda Bulunan Vakıfların Başvuru Dilekçesine Eklemeleri Gereken Belgeler: Vakıf resmi senedinin bir örneği Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeler (Banka mevduatı için bankadan alınan imzalı ve mühürlü/kaşeli yazı, kira geliri için kira kontratı, bu kira kontratlarına konu edilen taşınmazların tapu senedi örnekleri gibi.) Son beş yıl içindeki faaliyet raporları 2-Malvarlığı ve Yıllık Gelir Ölçüleri: Faaliyet Süresi En Az Bir Yıl Olan Vakıflar İçin; Yıl 2020 Gelir Getirici Malvarlığı 1.717.000,00 TL Yıllık Gelir(*) 155.000,00 TL Faaliyet Süresi Altı Ay Olan Vakıflar İçin; Yıl 2020 Gelir Getirici Malvarlığı 3.434.000,00 TL Yıllık Gelir(*) 310.000,00 TL (*)Muafiyet başvurusunda yıllık gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. 3-Vakıfların Vergi Muafiyeti Başvurusunun Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Kriterler: Vergi muafiyeti tanınacak vakfın; Sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmesi ve bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması, Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaç edinmemesi, Kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması (gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarları, başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadlerin iki katını aşan vakıfların, faaliyet süresinin altı ay olması yeterli olup, vakfın diğer şartları da taşıması), Bilanço esasına göre defter tutması, Vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarı asgari ölçülerin üzerinde olması, Elde ettiği brüt gelirin en az üçte ikisinin vakfın amaçlarına harcanacağının vakıf resmi senedinde yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşullara uyulması (Devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak inceleme sonucunda vergi muafiyeti verilmesi yönünde olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler

3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükellefler 2- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmeye bağlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler 3- Yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalanmış olan mükellefler 4- Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurumları ve Noterler ile Noter Vekilleri 5- Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri 6- 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 7- 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar 8- 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak, gelir getirici faaliyette bulunanlar 9. 193 sayılı GVK'nin 23. maddesinde sayılan konularda vergi kesintisi yapmak zorunda olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununagöre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar 10. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi için elektronik ortamda kendileri beyanname gönderebilen mükelleflerden/işverenlere,sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslekadları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler.

Detaylı Bilgi
Dilek Erdem

2020 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

2020 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Şirketlerin ve Gerçek Kişilerin tutacakları defterler açıkça belirtilmiştir. BUNA GÖRE DEFTERLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; 1-) ANONİM ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ: Yevmiye Defteri Defter-i Kebir Envanter Defteri Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 2-) LİMİTED ŞİRKET DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ:

Detaylı Bilgi

Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım