Vergi Muafiyeti

1-Vergi Muafiyeti Başvurusunda Bulunan Vakıfların Başvuru Dilekçesine Eklemeleri Gereken Belgeler:


Vakıf resmi senedinin bir örneği


Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeler (Banka mevduatı için bankadan alınan imzalı ve mühürlü/kaşeli yazı, kira geliri için kira kontratı, bu kira kontratlarına konu edilen taşınmazların tapu senedi örnekleri gibi.)


(*)Muafiyet başvurusunda yıllık gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz.3-Vakıfların Vergi Muafiyeti Başvurusunun Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Kriterler:


Vergi muafiyeti tanınacak vakfın;


Sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmesi ve bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması,

 

Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaç edinmemesi,

 


Kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması (gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarları, başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadlerin iki katını aşan vakıfların, faaliyet süresinin altı ay olması yeterli olup, vakfın diğer şartları da taşıması),

 


Bilanço esasına göre defter tutması,

 

Vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarı asgari ölçülerin üzerinde olması,


Elde ettiği brüt gelirin en az üçte ikisinin vakfın amaçlarına harcanacağının vakıf resmi senedinde yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşullara uyulması (Devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması),

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak inceleme sonucunda vergi muafiyeti verilmesi yönünde olumlu görüş bildirilmesi

 

gerekmektedir.

Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım