Yapılandırma Kapsamındaki Sgk Borçları Ve Yapılandırma Şartları

Yapılandırma kapsamındaki SGK Borçları ve yapılandırma şartları

Sigorta primi,

• Sigorta primi,

• Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

• İşsizlik sigortası primi,

• Sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı da alacakları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Hangi SGK Borçları Yapılandırılacak?

2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Yine 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırılabilecektir.Aynı zamanda 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır. İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

• 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

• Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ikincil alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

SGK Yapılandırmasında son başvuru tarihi ve yapılandırma başvuru işlemleri

Bu anlamda borcu olan vatandaşların 239 sıra sayılı İşsizlik Sigorta
Bu anlamda borcu olan vatandaşların 239 sıra sayılı İşsizlik Sigorta

sı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 31/12/2020 tarihine kadar, herhangi bir SGK Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. SGK tarafından konuya ilişkin genelge yayınlanmasını takiben, vatandaşlarımız SGK müdürlüklerine başvurarak yapılandırma taleplerini iletebilirler.
Copyright © 2021 | Dilek Erdem Mali Müşavirlik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım